10-30-2016
Oriental Daily News 30-Oct-2016    

 

 
10-30-2016
on.cc 30-Oct-2016    

 

 
10-30-2016
Sing Tao 30-Oct-2016    

 

 
10-30-2016
Wenweipo 30-Oct-2016    

 

 
10-30-2016
Today Commercial News 30-Oct-2016    

 

 
12-03-2012
Sing Tao 12-Mar-2012    

 

 
03-03-2012
Sing Tao 03-Mar-2012    

 

 
03-03-2012
Headline Daily 03-Mar-2012    

 

 
03-03-2012
Ming Pao 03-Mar-2012    

 

 
03-03-2012
Apple Daily 03-Mar-2012    

 

 
31-10-2011
九成人不知中風徵狀    

 

 
31-10-2011
中風都唔知 以為精神病    

 

 
31-10-2011
九成人說不出中風徵兆    

 

 
31-10-2011
中風年殺3500人    

 

 
31-10-2011
頭痛兆中風 九成人不知    

 

 
31-10-2011
中風急救黃金三小時    

 

 
31-10-2011
救腦莫失黃金三小時    

 

 
31-10-2011
九成人不知所有中風徵狀    

 

 
31-10-2011
七成人不識中風高危因素    

 

 
31-10-2011
中風徵狀小人知    

 

 
31-10-2011
中風高危因素 7 成港人懵然